Valdymo sistema

Valdymo sistema – tai taisyklių, procesų ir procedūrų rinkinys, naudojamas organizacijai vadovauti ir ją kontroliuoti. Ji sukurta siekiant užtikrinti, kad organizacija būtų valdoma efektyviai ir efektyviai.

Valdymo sistemos – tai struktūros, procesai ir mechanizmai, kuriuos organizacijos naudoja siekdamos užtikrinti, kad jų veikla būtų vykdoma atsakingai ir etiškai. Jie skirti užtikrinti, kad organizacija būtų valdoma taip, kad atitiktų jos misiją, vertybes ir tikslus. Valdymo sistemos taip pat naudojamos siekiant užtikrinti, kad organizacija būtų atskaitinga savo suinteresuotosioms šalims, įskaitant akcininkus, klientus, darbuotojus ir visuomenę.

Valdymo sistemos paprastai apima politikos rinkinį. a> ir procedūros, apibrėžiančios organizacijos direktorių tarybos, vykdomosios vadovybės ir kitų suinteresuotųjų šalių vaidmenis ir atsakomybę. Šios politikos ir procedūros skirtos užtikrinti, kad organizacija būtų valdoma pagal jos misiją, vertybes ir tikslus. politikoje ir procedūrose taip pat pateikiamos gairės, kaip organizacija turėtų reaguoti į įvairias situacijas, pvz., interesų konfliktus, finansines ataskaitas ir etinius klausimus. problemų.

Be politikos ir procedūrų, valdymo sistemose taip pat yra stebėti ir vertinti organizacijos veiklą. Šie mechanizmai gali apimti vidinį auditą, išorines peržiūras ir veiklos metriką. Šių mechanizmų tikslas – užtikrinti, kad organizacija įgyvendintų savo tikslus ir uždavinius bei veiktų atsakingai ir etiškai.

Galiausiai valdymo sistemose taip pat yra ginčų sprendimo ir nusiskundimų sprendimo mechanizmai. Šie mechanizmai gali apimti tarpininkavimą, arbitražą ir kitas ginčų sprendimo formas. Šių mechanizmų tikslas – užtikrinti, kad organizacija sugebėtų sąžiningai ir nešališkai spręsti ginčus.

Apibendrinant galima pasakyti, kad valdymo sistemos – tai struktūros, procesai ir mechanizmai, kuriuos organizacijos naudoja siekdamos užtikrinti, kad jų veikla atliekami atsakingai ir etiškai. Jie skirti užtikrinti, kad organizacija būtų valdoma taip, kad atitiktų jos misiją, vertybes ir tikslus, ir kad ji būtų atskaitinga savo suinteresuotosioms šalims. Valdymo sistemos taip pat apima stebėjimo ir organizacijos veiklos vertinimo mechanizmus, taip pat ginčų sprendimo ir skundų sprendimo mechanizmus.